Join us in our quest to make safe and available digital services for everyone!

We’re always looking for talent. If you don’t see any applicable position, feel free to send us your resume at brage@mobai.bio

Current openings

App og devops utviklere

Mobai
Mobai ser etter utviklere som har lyst til å løfte fram og bygge norsk teknologi. Mobai er en spin-off fra Norsk Biometrilab ved NTNU Gjøvik. Vi lager systemer for legitimering og autentisering med biometri i form av ansiktsgjennkjenning. Målsettingen er å bygge et verdensledende miljø på kunstig intelligens, bildeanalyse og sikker bruk av ansiktsgjenkjenning.

Vi er i dag et kjerneteam med bakgrunn fra maskinlæring og biometri ved NTNU, softwareutvikling i store internasjonale firma og komersielle ressurser som har entreprenørererfaring fra tidligere startups. Mobai er i vekst og har flere forestående leveranser til kunder og forskningsprosjekter, og ønsker å få ombord ivrige og dyktige personer som et tilskudd til kjerneteamet som kan hjelpe oss til å lage de løsningene alle skal bruke når de legitimerer og autentiserer seg. Vi bruker moderne metoder og teknologi som maskinlæring, Docker, Kubernetes og Azure.

Mobai holder til på Gjøvik i Mustad Næringspark og i Start-up Lab i forskningsparken i Oslo. Vi er fleksible på hjemmekontor, men den perfekte kandidaten har mulighet til å ha arbeidssted Gjøvik.

Vår målsetting er at Mobai-teknologi er foretrukket i alle legitimeringsprosesser, som f.eks ved en grenseovergang eller legitimering i bank. Legitimering og autentiseringsløsningene leveres som app SDK’er og demo app’er for Android og IOS, webløsninger og native klienter som som kjører mot vår mikrotjenestebaserte API. Vi drifter selv et Public API og hjelper våre kunder til å drifte våre løsninger i egne datasenter.

Vi trenger utviklere som vil ta ansvar for å utvikle, forbedre og forvalte vår mobil SDK for Android og IOS, videreutvikle vår legitimering og autentiserings backend, og automatisere og forbedre alle deler av vår devops prosess.

I dag har vi et bredt teknologispekter, og er åpne for ulike profiler sålenge du produserer solide systemer, er lærevillig og villig til å lære bort. I dag er teknologien vår basert på:

 • C++
 • C#/.Net
 • Go
 • Python
 • Docker
 • Kubernetes
 • GitLab
 • Android
 • IOS

Stillingene
For App SDK er det viktig å ha erfaring med apputvikling, og helst kunne noe om hvordan levere SDK og biblioteker på IOS/Android. Vi er ikke bundet opp mot ett rammeverk, og er nødt til å levere til kunder som lager sine apper på forskjellige måter. I tillegg har vi egne whitelabel apper som eksempler og til demonstrasjon.

Biometritjenestene er i dag levert som kontainere basert på flere forskjellige teknologier. Ettersom teamet blir større og våre egne tjenester og leveranser blir større trenger vi å forenkle og automatisere hele devops prosessen vår. Du må ha som mål at alt skal automatiseres, alt skal testes, alt skal måles, og ser alltid etter forbedinger.

Vi ser i utgangspunktet etter to personer som kan ta ansvaret for devops og vår App-kodebase (whitelabel / SDK-leveranser på iOS/Android), og hjelpe oss med å videreutvikle tjenestene og produktene våre.

Vi er alltid på utkikk etter deg som er ekstra interessert i computer vision, ansiktsgjenkjenning, IT-Sikkerhet og biometri. Mobai samarbeider tett med professorer og forskere ved biometrilabben på NTNU, og dersom du ønsker å ta en doktorgrad i kombinasjon med Mobai som oppdragsgiver på et av disse feltene er det en mulighet.

Vi forventer ikke at du kan alt, men vi forventer at du har lyst til å bidra, er istand til å ta beslutninger og drive oss fremover til den tjenesten alle bruker for legitimering og autentisering. Alle ansatte har mulighet til å kjøpe aksjer.

APPLY BY SENDING US AN EMAIL

App and devops engineers

Mobai
Mobai are are looking for developers that want to build world class products based on Norwegian technology. Mobai is a spin-off from Norwegian Biometric Laboratory at NTNU Gjøvik. We make systems for identification and authentication using biometrics in the form of facial recognition. Our goal is to create a team that is world leading in artificial intelligence, machine learning, image analysis, computer vision and secure use of facial recognition.

Our core team consist of experts in machine learning from NTNU, software engineering experts with experience from large international software companies, and business experts with experience from successful start-ups. Mobai have several deliverables to customers and research projects in the near future and want to grow our team with skilled people who want to help build the solutions everyone use to identify and authenticate. We use modern methods and technology like machine learning, Docker, Kubernetes and Azure.

Mobai offices are in Mustad Næringspark in Gjøvik and Start-up Lab in Oslo. We are flexible with working from home, but candidates need to be able to work from the Gjøvik office from time to time.

Our goal is that Mobai is the preferred technology in all identification processes like border crossing and identification in banks. Identity and authentication solutions are delivered as app SDK’s and demo apps for Android and IOS, web apps, and native clients, all using our micro service based backend API. We operate our own public API and help our customers operate our solutions in their data-centers.

We need developers that takes responsibility for developing, improving and sustaining our mobile SDK and SDK strategy for Android and IOS, and engineers that want to further develop and improve our identification and authentication backend, and drive, improve and automate our devops process.

Mobai use a wide specter of technology and are open for different profiles and new ideas as long as you produce high quality solutions, are willing to learn and willing to share your knowledge with the rest of the team. Today our technology consist of

 • C++
 • C#/.Net
 • Go
 • Python
 • Docker
 • Kubernetes
 • GitLab
 • Android
 • IOS

Positions
For our App SDK we want someone with experience from app development, preferably with app SDK’s and library development on IOS/Android. We do not use one specific framework, and our customers uses a variety of frameworks and deliver their apps in different ways. We also have white label apps that we use as examples and for demo purposes.

Backend biometrics services are delivered as a container based micro service solution based on several different technologies. As our team grows the need to streamline, automate and improve our devops process becomes extremely important. We care about devops, and our goal is to automate everything, test everything, measure everything, and keep improving.

We currently want to fill two positions that cover apps, backend and devops, and help us create the best products and services in the field of identification and authentication using biometrics and facial recognition.

We are always looking for people with an interest in computer vision, facial recognition, IT-security and biometry. Mobai work with professors and researchers at NTNU and one options is to do a Ph.D in combination with working for Mobai.

We do not expect you to know everything, but we expect that you want to contribute, learn, make decisions and drive us forward to the service everyone use for identification and authentication. All employees have the option of buying stock.

APPLY BY SENDING US AN EMAIL